تفاوت هیپنوتیزم با خواب طبیعی


تعاریف زیادی برای هیپنوتیزم از زوایای و دیدگاههای مختلف وجود دارد ، بعضی ها هیپنوتیزم را به اشتباه معادل خواب می دانند و فکر می کنند هیپنوتیزم چیزی شبیه خواب معمولی است این در حالی است که هیپنوتیزم با خواب معمولی بسیار متفاوت است . حداقل تفاوتهایی که بین هیپنوتیزم و خواب معمولی است این است که درخواب معمولی حواس پنجگانه شخص تعطیل می شود و هیچ ادراکی از طریق حواس پنجگانه ندارد مگر اینکه محرک مربوطه بسیار قوی باشد در حالیکه  است که در هیپنوتیزم می تواند حواس پنجگانه حساسیتش کاهش پیدا کند یا حتی برعکس افزایش پیدا کند.

[تصویر: Hypnotism3.JPG]

می توانیم حواس را تعطیل یا اجازه بدهیم به فعالیت خود ادامه بدهد این دست خود ماست که در هیپنوتیزم حواس پنجگانه به چه ترتیبی عمل کند.
از جمله دروس علوم متافیزیک
هیپنوتیزم
در مبحث قبلی تاریخچه کهن هیپنوتیزم بررسی و تفسیر شد در این اشاره بحث تاریخچه هیپنوز در ایران را مورد بحث قرار می دهیم با این بحث با ما همراه باشید
نظریه ملوین پاورز
در سال ۱۳۶۳ کتاب جالبی به نام فنون پیشرفته هیپنوتیزم اثر هیپنوتیزور دز بزرگ و نامی آمریکایی ملوین پاورز در ایران ترجمه و منتشر شد. مترجم و ناشر کتاب شخصی به نام (ی. و. ک. مهندلی) است که در ارتباط به تاریخ هیپنوتیزم در ایران در مقدمه مولف کتاب مزبور چنین آورده است : حرفه هیپنوتیزم به کهنسالی خود تاریخ است این هنر جذاب نخست در سرزمین مصر باستان به جهانیان شناسانده شد و توانسته است تا به امروز به حیات خود ادامه دهد هیپنوتیزم بدون شک از میان کاهنان مصری مو بدان ایرانی گذشته و بعد به یونان و روم گسترش پیدا کرده است.
(گزارش بسیار جالب کریستین سن )
در صفحه ۲۵ کتاب (ایران در عهد ساسانیان) پروفسور کریستین سن مستشرق بلژیکی از (پروفسور مولر) مطالب بسیار جالبی نقل می کند که او نیز آن مطالب را از بقایای آثار خطی مانویان که به لهجه شمالی نوشته شده است استخراج و نقل کرده است مطالب مذکور به صورت واضح یک جلسه هیپنوتیزم را که در حدود ۱۷۰۰ سال پیش توسط مانی با مهارت و قدرت خارق العاده اجرا شده است نشان می دهد . در این جلسه مانی برای دو یا سه ساعت یکی از بزرگان ساسانی را در حالت خلسه هیپنوتیزمی قرار می دهد و در این شرایط او را به دولت ها و مشهود های شگفت انگیزی
می رساند که این وقایع باعث می شود تا امیر ساسانی به مانی ایمان پیدا کند.
(هیپنوتیزم در ایران در قرن اخیر)
مرحوم اعلم الملک ثقفی که به عنوان پزشک مخصوص مظفر الدین شاه شهرت زیادی دارد به احتمال زیاد اولین فرد ایرانی بود که در حدود ۱۰۰ سال پیش در فرانسه با هیپنوتیزم آشنا شد. او که برای تحصیل در رشته پزشکی به پاریس رفته بود در پرتو پشتکار و استعداد فراوانی که داشت بزودی به تفحص در بیماریهای عصبی پرداخت.
در این محفل علمی شادروان اعلم الملک ثقفی خیلی زود از لحاظ علمی در انجام هیپنوتیزم به مهارت رسید وی در آن شرایط هنوز از لحاظ عملی به توصیف و توجیح این دانش جدید و بدیع مقدور نبود و عوامل مغناطیسی انسانی و انرژیهای روحی مغناطیسی بودند که برای توجیه طبیعت و خصلت هیپنوتیزم مورد استفاده قرار می گرفتند پس از مرگ پرفسور شاد ، دکتر اعلم الملک برای مدت کوتاهی سمت سرپرستی بخش او را بر عهده گرفت ولی به عللی او این سمت الهی را رها کرد و به ریاست بهداری شهرداری پاریس که مقام اداری مهمی بود رسید ولی دیری نپاید که دکتر ثقفی از این سمت مهم کناره گرفت زیرا آنچنان مجذوب جلسات روحی شده بود که برای افزایش دانش به سوئیس رفت..

منبع:وبسایت کینگ ایران