باورهای غلط در مورد هیپنوتیزم


« برای آموزش و آماده کردنِ بیماران »

د . کوریدون هاموند ، Ph . D .

دانشگاه یوتا ، دانشکده ی پزشکی

عقاید مهمی که بایستی به بیماران منتقل شوند :

1 ـ اغلب ترس و هراسی در مورد از دست دادنِ کنترل وجود دارد ، به این صورت که اراده ی او از بین برود و تحت تسلط هیپنوتیزور قرار بگیرد . بیمار را مطمئن سازید که هیپنوتیزم ساده لوحی ، استعدادِ گول خوردن و نشانه ی ضعفِ ذهن نیست . در شرایط هیپنوز شما اراده ی خود را از دست نمی دهید و در شرایط و در وضعیتی قرار نمی گیرید که بتوان به ارزشها و معیارهای اخلاقی شما تجاوز کرد . به صورت مشابه ، شما در حالتی قرار نمی گیرید که بر خلاف تمایل و اراده ی خودتان اسراری را فاش کنید . علت و دلیل این حالت این است که در اصل تمام هیپنوتیزمها خود ـ هیپنوتیزم هستند . هیپنوز چیزی نیست که بر روی وجود شما اضافه یا نصب شده باشد ، بلکه این وضعی است که شما ، خود ِ شما آنرا به وجود آورده اید . افراد دیگری به عنوان هیپنوتیزور تنها نقش هدایت کننده و راحت کننده را بازی می کنند . بنابر این در جریان هیپنوز شدن ، یک کار گروهی صورت می گیرد و قدرت روانی و یا نبرد ذهنها در کار نیست .

2 ـ یک افسانه دیگر که درباره هیپنوز گفته می شود این است که فرد در شرایط خلسه آگاهی خود را از دست می دهد و یا دچار فراموشی می شود . تنها تعداد اندکی از افراد در این وضعیتِ کلیشه ای قرار می گیرند ، زیرا به صورت ارثی این قابلیت و زمینه را دارند که به خلسه های بسیار عمیق فرو می روند .

اکثریت عظیمی از کسانی که به خلسه ی هیپنوتیزمی وارد می شوند ، پس از خارج شدن از خلسه تمام وقایعی را که اتفاق افتاده اند ، به یاد خواهند داشت . این مطلب قابل پذیرش است ، زیرا در شرایط خلسه ما می توانیم بسیاری از کارهائی را که می خواهیم ، در سطوح خلسه ی میانی انجام دهیم ، این در شرایطی است که شما آنها را پس از پایان جلسه هم به یاد خواهید داشت .

3 ـ شرح و تبیین هیپنوتیزم

A ) یک حالت مجذوبیت درونی همراه با تمرکز و جمع شدنِ توجه . در اینجا ممکن است به عنوان استعاره از طرز عمل ذره بین استفاده کرد . زمانی که ذره بین شعاعهای نورانی را جمع و متمرکز می کند ، قدرت بسیار زیادی را به وجود می آورد . زمانی هم که ذهن ما بیشتر تمرکز پیدا کند و به اصطلاح نیروهای ذهنی و فکری بر روی نقطه یا سطح بسیار کوچکی جمع شوند ، قدرت و توان خیلی بیشتری به وجود می آید که می توان از آن استفاده کرد .

B ) هیپنوتیزم یک حالت تمرکز است که در آن ما بهتر و بیشتر از قدرت تصویر پردازی و تصـتویر سازی ذهنی خــودمان استـفاده می کنیم . مثالهای زیادی در زمینه ی قدرت تصور وجود دارند :

C ) تصورِ خلسه ی روزانه . بر این موضوع تکیه کنید که هر فردی هر روز ممکن است چند بار درشرایط خلسه قرار بگیرد ، ولی ما معمولاً برای اشاره به این حالات از لغت هیپنوتیزم استفاده نمی کنیم . برای مثال :

1 ـ گاهی در شرایط رانندگی به سوی یک هدف و مکان ، بدون آگاهی و توجه به اطراف رانندگی می کنیم و حتی ممکن است از کنار آن مکان عبور کنیم ، بدون اینکه به آن توجهی داشته باشیم . در این زمانها ما در شرایــط دیگری از آگاهی هستیم و ضمیر ناخود آگاه ما به جای ضمیر آگاه ، هدایت ما را به عهده گرفته است .

2 ـ مجذوب شدن توسط فیلمهای سینمائی یا تلویزیونی .

3 ـ در زمان مطالعه ی یک کتابِ مجذوب کننده .

D ) برای بیمار ، تفاوت بین ضمیر آگاه و ضمیر ناخود آگاه را بیان کنید .

4 ـ بیمار را تشویق کنید و به او بگوئید « از قدرت تجسم و تصور خودت استفاده کن و خیلی ساده خیال کن که آنچه را که هیپنوتیزم درمانگر به تو می گوید ، برای تو اتفاق می افتد . زیاد کوشش نکن که به سختی این مضمونِ تجسم و تصور را انجام دهی و زیاد هم زور نزن که از پیدایش کاری جلوگیری کنی . اجازه بده که کارها به صورتی که خیال می کنی می خواهند به آن صورت اتفاق بیفتند ، صورت بگیرند .

5 ـ مضمونِ استعداد یا قابلیت افراد در زمینه ی هیپنوتیزم . تجربه و احساس خلسه فوق العاده جنبۀ فردی و شخصی دارد . عده بسیار معدودی از انسانها می توانند تمام پدیده های هیپنوتیزمی را تجربه کنند ، ولی بسیاری از افراد جامعه عده زیادی از آنها را به خوبی و عده ای را به صورت متوسط تجربه کرده و احتمال دارد که اصلاً نتوانند به درک یکی دو تای از آنها برسند . این موضوع باعث می شود برخی از افراد که به تجربه و احساس بعضی از پدیده های هیپنوتیزمی نمی رسند ، دچار اضطراب و نگرانی شوند .

از سوژه ها یا بیماران بخواهید که با شما در زمینه ی احساس یا عدم احساس پدیده های هیپنوتیزمی خیلی با صداقت رفتار کنند . به آنان بگوئید که هر چند شما نمی توانید لزوماً آنها را قادر به ادراک تمام پدیده های هیپنوتیزمی بکنید ، ولی اگر آنها با شما خیلی صادق باشند ، احتمال دارد که شما بتوانید آنها را در تجربه ی پدیده های بیشتری هدایت و یا به آنان کمک کنید .

6 ـ موضوع هیپنوتیزم شدن دراولین جلسه را از مضمون درمانِ بیماری کنونی او از یکدیگر جدا کنید . به جز موارد معدودی که نیاز به انجام سریع یک اقدام است ، به او بگوئید : « امروز ، ما توجه و تمرکزی بر روی مضمون بیماری تو نداریم . خیلی ساده ما در این جلسه می خواهیم که تو پدیده ی هیپنوتیزمی را تجربه کنی . تا تو هم خودت بتوانی به خوبی این تجربه ی دلنشین را تجربه کنی و هم من بتوانم با توجه به سطح هیپنوتیزم پذیری تو ، برنامه ی درمانی ترا طراحی و اجرا کنم . »

در این شرایط ، اگر امکانات و یا زمینه هائی وجود داشته باشند که بیمار بخواهد در مقابل درمان مقاومت نشان بدهد ، لااقل در جلسه ی مقدماتی و برای وارد شدن به خلسه مقاومتی نشان نخواهد داد .

منبع:وبسایت انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران